.

si person i dyshuar për kryerjen e figurave të veprave penale të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga nenet 259 i Kodit Penal (katërmbëdhjetë herë).

Masë sigurimit personal “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i K. 2017) 1.

Neni 283: Prodhimi dhe shitja e narkotikëve.

1995 Ndryshuar me ligjin nr.

. Neni 283/1 i Kodit Penal parashikohet shprehimisht se: “Shitja, ofrimi për shitje, dhënia ose marrja në çdo formë, shpërndarja, tregtimi, transportimi, dërgimi,. Neni 238 i Kodit Penal/ Enton Abilekaj: Ministria e Drejtësisë nuk na ka pyetur ne si grup interesi!.

1.

Pr. . 04/L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NR.

3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L. Pr.

10.

Pr.

Kodi penal I Republikës së Shqipërisë Miratuar me ligjin nr. 05 KB ) 01.

3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L. .

Vepra penale mund të kryhet me veprim ose me mosveprim.
3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L.
Neni 1/c Parimet e Kodit Penal (Shtuar me ligjin 8733, datë 24.

Legjislacioni penal përbëhet nga ky Kod dhe ligje të tjera që parashikojnë vepra penale.

Data e publikimit: 09.

9. H, i dyshuar për veprën penale. .

si person i dyshuar për kryerjen e figurave të veprave penale të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga nenet 259 i Kodit Penal (katërmbëdhjetë herë). 7895, datë 27. . . Neni 1/b Detyrat e legjislacionit penal (Shtuar me ligjin nr.

Apr 12, 2023 · Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste”, parashikuar nga neni 232/a i Kodit Penal.

2 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L. Zbatimi i ligjit penal me analogji nuk lejohet.

Masë sigurimit personal “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i K.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal.

694, të vitit 2022, për veprat penale “Vrasje e funksionarëve publike“, e mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 79/a e 22 të Kodit Penal, për episodin e goditjes së shtetasit Fredi.

2.

Neni 1/c Parimet e Kodit Penal (Shtuar me ligjin nr.